Σήμερα η εμπεριστατωμένη προσέγγιση, του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Ανθρωπίνων Πόρων, κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, περισσότερο παρά ποτέ.

Η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, σε μια μεγάλη έκταση, στις επιχειρήσεις και οργανισμούς, χρειάζεται να αντιμετωπισθεί, επανεξετάζοντας και επαναπροσδιορίζοντας, κυρίως, το ρόλο της Διεύθυνσης και γενικότερα της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. Η διευρυμένη προβληματική κατάσταση και το ανηλεές σφυροκόπημα της επιχείρησης, έδειξε, περίτρανα, εκτός των άλλων, και τα τρομακτικά ελλείμματα και την ανεπαρκή προσέγγιση του ανθρώπινου παράγοντα, που αποτελεί, αναμφισβήτητα, τον κυριότερο άξονα της λειτουργίας και της προοπτικής της.

Η διαδρομή και η πορεία των Ανθρωπίνων Πόρων δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά για άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκε το γεγονός , ότι μόνο η ευθυγραμμισμένη, συγκροτημένη εφαρμογή των κανόνων στην λειτουργική τους πραγματικότητα, η επικεντρωμένη – πιστή τήρηση τους, η συλλογική και ενωτική διεργασία και πρακτική, μπορούν να αποτρέψουν αποφασιστικά, δυσλειτουργίες, δυσαρμονίες, αποτυχίες και προβλήματα.

Τα θέματα που πραγματευόμαστε είναι :

1. Ανασχεδιασμός Ανθρωπίνων Πόρων

2. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

3. Διαχείριση Απόδοσης,  Αξιολόγηση Απόδοσης  Ανθρώπινου Δυναμικού ή  Αξιολόγηση     Επαγγελματικής Προόδου

4. Διαχείριση εργασιακών Σχέσεων

5. Αντιμετώπιση εργασιακών προβλημάτων στο χώρο εργασίας

6. Περιγραφές θέσεων εργασίας και Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

7. Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

8. Στρατηγική Ανθρωπίνων Πόρων

9. Πολιτικές και Πρακτικές Ανθρωπίνων Πόρων

10. Πληροφοριακό σύστημα Ανθρωπίνων Πόρων

11. Αμοιβή- Ατομικές – Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας- Εργατικά

12. Διαπραγματεύσεις